Yhteystiedot

Aikasarjat

Näille sivuille on koottu taulukkomuotoon luku- ja euromäärätietoja Mela-turvan piiriin kuuluvista etuuksista. Vakuutustietoja on saatavissa sekä henkilö- että yritystasolla. Lomituspalveluiden kohdalle on koottu lukumäärätietoja palveluja käyttäneistä maatalousyrittäjistä, käytetyistä palveluista ja maatalouslomittajista. Aikasarjat ulottuvat taaksepäin aina lakien tai etuisuuksien voimaantuloon saakka.

Maatalousyrittäjien vakuutukset

Vakuutettujen maatalousyrittäjien lukumäärä vuoden lopussa

Yritysten lukumäärä vuoden lopussa

Keskimääräiset maatalousyrittäjien MYEL-työtulot vuoden lopussa

Maatalousyrittäjien vakuutusmaksutulot ja keskimääräiset vakuutusmaksut

MYEL-vakuutettu kokonaispinta-ala ja keskipinta-alat vuoden lopussa

Eläkeasiat

Maatalousyrittäjien eläkkeiden lukumäärä vuoden lopussa

Keskimääräiset Melan maksamat maatalousyrittäjien kokonaistyöeläkkeet vuoden lopussa

Melan maksamat työeläkkeet

Luopumisjärjestelmät

Keskimääräiset luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkkeet sekä luopumiskorvaukset

Luopumistuet, lukumäärät (ilman uinuvia) ja keskimäärät vuoden lopussa

LUTU 1995-lain mukaiset luovutukset ELY-keskuksittain

LUTU 2000-lain mukaiset luovutukset ELY-keskuksittain

LUTU 2003-lain mukaiset luovutukset ELY-keskuksittain

LUTU 2007-lain mukaiset luovutukset ELY-keskuksittain

LUTU 2011-lain mukaiset luovutukset ELY-keskuksittain

LUTU 2015-lain mukaiset luovutukset ELY-keskuksittain

LUTU-lain mukaiset maatilojen luovutukset ELY-keskuksittain

Melan maksamat luopumisjärjestelmien eläkkeet

Maatalousyrittäjien MATA-vahingot

MATA-vahingot sattumisvuosittain

Työajan vahingot aiheuttajan mukaan sattumisvuosittain

MATA-vahingot myöntövuosittain

Tapaturmat työtehtävän mukaan myöntövuosittain

Ammattitaudit työtehtävän mukaan myöntövuosittain

Työajan tapaturmat myöntövuoden ja vahingoittuneen kehonosan mukaan

Työajan tapaturmat myöntövuoden ja vamman lajin mukaan

Mela-sairauspäivärahat

Maatalousyrittäjien Mela-sairauspäivärahat v. 1991–2021

Apurahansaajat

Apurahansaajien vakuutukset

Vakuutetut apurahansaajat vuoden lopussa

Vuoden aikana vakuutetut apurahansaajat

Melan maksama apurahansaajan MYEL-työeläke vuoden lopussa

Melan maksamat apurahansaajien työeläkkeet

Lomitustilastot

Lomituspalveluihin oikeutettujen maatilojen määrät

Lomituspalveluina järjestettyjen lomituspäivien määrät

Lomituspalveluina järjestettyjen lomitustuntien määrät

Lomituspalveluita käyttäneiden maatalousyrittäjien määrät

Lomituspalveluita käyttäneiden maatilojen päätuotantosuunta

Maatalouslomittajien määrät

Lomituspalveluita käyttäneiden turkistuottajien määrä